Contact

Îndurarea Divină

Isus Îndurător

Mesajul lui Isus Îndurător către Sf. Faustina Kowalska

Ultima speranță de salvare a lumii este titlul unui articol din primul numar al revistei poloneze „Iubiți-vă!”. Acesta subliniază cât se poate de sugestiv semnificația mesajului pe care Domnul nostru Isus Cristos l-a încredințat unei sfinte călugărițe din secolul trecut, dar adresat întregii omeniri. Cunoașterea acestuia, chiar și în mod sumar, este prilej de reînnoire sufletească, de remodelare interioară a raporturilor personale cu Dumnezeu și oferă o perspectivă plină de speranță omului modern, confruntat din plin cu răutatea păcatului.

Pentru a face mai bine cunoscută lumii iubirea îndurătoare a lui Dumnezeu, Isus a ales o tânară cu numele Helena Kowalska. Ea s-a născut în anul 1905 într-un sat din centrul Poloniei, fiind al treilea din cei zece copii ai unei familii de țărani săraci și evlavioși. Helena s-a remarcat înca din copilărie prin hărnicie, dragoste de rugăciune, sensibilitate față de nevoile oamenilor și a simțit de timpuriu chemarea la viața monahală. A fost însă nevoită ca la șaisprezece ani să întrerupă școala, să parăsească casa părintească și să intre ca slujnică într-o altă localitate pentru a se întreține și a-și ajuta familia. Încercărilor ei de a-și potoli aspirațiile sufletului, Isus cel suferind i-a răspuns într-o apariție printr-o chemare clară, care a determinat-o să caute o mănăstire care să o primească. În anul 1925 a devenit călugăriță în cadrul Congregației Surorilor Fecioarei Maria a Îndurării din Varșovia, ocazie cu care a primit numele de Sora Maria Faustina (numele Faustina însemnă „binecuvântată, favorizată”).

Următorii treisprezece ani a slujit în diferite case ale ordinului, împlinind cu râvnă și seninătate îndatoririle călugărești, dar având în același timp o experiență mistică extraordinar de bogată și de profundă, pe măsură planurilor divine ale lui Isus, care solicitau colaborarea ei totală în iubire. Revelațiile și harurile primite, precum și multe dintre frământările ei sufletești au fost consemnate de sora Faustina într-un Jurnal, care a putut fi cunoscut după moartea ei, survenită în anul 1938, la numai treizeci și trei de ani. Sfânta călugăriță Faustina, apostolul Îndurării Domnului, a fost una dintre cele mai mari ascete mistice ale Bisericii, iar acest lucru a primit confirmarea solemnă prin canonizarea ei în anul 2000 de către Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea.

Sensul vieții Sf. Faustina a fost acela de a propovădui adevărurile din Sfânta Scriptură despre iubirea milostivă a lui Dumnezeu, de a implora Îndurarea Domnului asupra întregii lumi (pentru aceasta Isus i-a indicat cateva forme noi de cult: icoana Îndurării Divine, sărbătoarea Îndurării Divine, coronița Îndurării Divine, rugăciunea la Ora Îndurării) și de a încuraja un apostolat al Îndurării Divine, mergând pe o cale de încredere totală în Dumnezeu, de împlinire a voinței Sale și de practicare a milostivirii față de aproapele.

Misiunea pe care Domnul Isus i-a încredințat-o Sf. Faustina este un Apel al Îndurării Divine adresat întregii omeniri:
„Te trimit pe tine către întreaga omenire cu îndurarea Mea. Nu vreau să pedepsesc omenirea îndurerată, ci doresc să o vindec strângând-o la inima Mea”. „Ești secretara îndurării Mele; te-am ales pentru această slujbă aici și în viața de apoi”, „pentru a face sufletele să cunoască marea Mea îndurare, pe care o am pentru ele, și a le îndemna la încredere în infinita Mea îndurare.” „Nu doresc să pedepsesc omenirea îndurerată ci doresc să o vindec.”

ISUSE ÎNDURĂTOR, credem în Tine și avem încredere în Tine. Ajută neputinței și slăbiciunii noastre! Fă ca prin noi, toți oamenii să învețe să Te cunoască și să Te iubească, și ca noi, încrezându-ne în nemărginirea iubirii Tale, să luptăm împotriva răului din noi și din lume, spre slava Ta și mântuirea noastră. Amin!

Cuvintele lui ISUS ÎNDURĂTOR către Sora Faustina Kowalska (extrase din Jurnal)

„Fiica mea preaiubită, Eu doresc să fac cunoscute oamenilor din ce în ce mai mult îndurarea, răbdarea și bunătatea Mea nemărginite.” „Vorbește lumii despre Îndurarea Mea, pentru ca toți să-și dea seama că ea este nemărginită. Vestește-le că Eu singur sunt Iubirea și Mila. Aceasta este chemarea mea pentru zilele din urmă. Apoi va veni ziua judecății.” „Eu iert, Eu uit, Eu iubesc și Eu doresc ca toți oamenii să Mă iubească și să Mă arate tuturor așa cum sunt Eu: Dumnezeul bunătății și al îndurării nesfârșite.”

„Ca cea mai duioasă dintre mame, care se apleacă asupra copilului ei bolnav și i se dăruiește în mii de feluri pentru a-l ajuta, Dumnezeu, care este numai îndurare și iubire, are pentru omul pe care l-a creat după chipul și asemănarea Sa, o nemărginită milă. Această milă a lui Dumnezeu și a Mea o regăsești oglindită în parabola Bunului Samaritean, a fiului risipitor și a Bunului Păstor. Prin acestea tu poți să înțelegi câte ceva din imensa iubire pe care Dumnezeu o poartă oamenilor, oricât de răi ar fi ei și poți vedea cum pornesc Eu în căutarea lor, plin de dragoste, dragoste care nu are asemănare pe pamânt. DUMNEZEU IARTĂ TOT, SUPORTĂ TOT, ÎNDREAPTĂ TOT. El cere numai ca după ce ați mers pe un drum greșit (și cine este acela care nu a fost niciodată pe un drum greșit?), voi să mergeți la El cu o inimă care se căiește, pentru a-i cere să vă ierte. Nu există păcat, oricât de mare ar fi el, pe care Eu să nu pot, sau să nu vreau să-l iert.”

„Cu cât este un păcat mai mare, cu atât mai mare este dreptul la îndurarea Mea. Cheamă toate sufletele la profunzimea de nepătruns a îndurării Mele, căci Îmi este dor să îi salvez pe toți.” „Nimeni să nu se teamă să vină la Mine, chiar dacă păcatele sale ar fi cele mai condamnabile.” „După exemplul Meu, și voi trebuie să fiți îndurători și buni. Nu fiți judecători severi unii pentru ceilalți, fiți plini de compătimire, de înțelegere și de acea iubire care vă face pe toți frați, învățați să vă educați unul pe altul prin bunul exemplu.”

Sf. Faustina, apostolul Divinei Îndurări

„Pictează o imagine a Mea, așa cum mă vezi, și scrie dedesubt: Isuse, am încredere în Tine! Eu doresc ca această imagine să fie adorată, mai întâi în capela voastră, apoi în întreaga lume. Acelora care vor cinsti această imagine le făgăduiesc că nu vor pieri. Eu le promit izbândă asupra dușmanilor, în viața aceasta și mai ales în ceasul morții. Eu Însumi îi voi apăra, ca pe propria Mea onoare.” „Razele care izvorăsc din inima Mea sunt simbolul îndurării Mele și semnifică prețiosul sânge și apa care au curs din Inima Mea în ziua jertfei Mele de pe Cruce. Raza cea albă semnifică apa din coasta Mea, care curățește sufletele, raza cea roșie - sângele Meu, care dă viață sufletelor. Aceste două șuvoaie au țâșnit din adâncurile îndurării Mele atunci când inima Mea a fost străpunsă de lance. Ele acoperă ocrotitor sufletele pe care Tatăl Meu, mâniat, vrea să le pedepsească. Ferice de acele suflete care trăiesc în umbra acestor raze! Mâna Divinei Dreptăți le va cruța. PROMIT că sufletul care va cinsti această imagine nu va pieri. Voi cruța și voi ocroti casele, chiar și orașele în care această imagine va fi cinstită.”

„Oricine a păstrat în casa sa cu evlavie și cu dragoste imaginea Mea Divină, va fi cruțat de pedeapsa judecății, căci așa cum vechii evrei au însemnat casele lor cu crucea din sângele mielului pascal, fiind astfel cruțați de îngerul distrugător, tot așa va fi în momentele tragice ale pedepsei pentru aceia care Mă vor fi cinstit prin expunerea imaginii Mele.” „Prin lovitura de lance de pe cruce, izvorul îndurării a fost deschis pentru toate sufletele. Eu nu exclud pe nimeni. Ferice de sufletele care trăiesc în umbra acestor raze.” „Să dați imaginea Mea tuturor, cunoscuți și necunoscuți, însoțind gestul vostru cu o rugăciune tainică, cu un cuvânt prietenos și cu o dorință a inimii voastre. Această imagine vă va aduce vouă, celor care o răspândiți, binefaceri spirituale, iar în cei care Mă primesc cu dragoste și recunoștință, ea va produce schimbări imediate și surprinzătoare.”

„Voi binecuvânta familiile în care va fi expusă imaginea Sfintei Mele Fețe. Pe păcătoșii care locuiesc acolo îi voi converti, pe cei buni îi voi ajuta să se desăvârșească, iar pe cei indiferenți (căldicei) să devină din nou mai zeloși. Voi binecuvânta interesele lor. Mă voi îngriji de interesele lor spirituale și materiale.” „Este un mare dar și un mare mijloc de mântuire pe care doresc să-l dăruiesc omenirii. Inima Mea este străpunsă și rănită din pricina nenumăratelor păcate care se fac și de mulțimea sufletelor care se pierd. Acum am găsit acest nou mijloc și vă implor ajutorul, așa cum imploră cerșetorul milostenia. Vreți să mă ajutați? Vă binecuvântez de pe acum și vă promit să-Mi împlinesc făgăduințele.”

„Iubiți pe toată lumea, pe cei buni și pe cei răi, pe cei care vă fac bine și pe cei care vă fac rău, pe cei pe care îi simpatizați și pe cei care vă sunt dușmani; iubiți sufletul fiecăruia, ajutați prin mijloacele materiale pe care Domnul le pune la dispoziția voastră - nimeni nu este atât de sărac încât să nu aibă nimic de dat. Amintiți-vă de aceasta. Iubiți, știind de asemenea să acceptați și să cereți celor care ar fi fericiți să vă dea. Nimeni nu este atât de bogat încât să nu aibă nevoie de nimeni. Viața creștinului trebuie să fie un continuu schimb, sub privirea Mea. Faceți-vă cu toții săraci, din iubire pentru Dumnezeu; fiți cu toții bogați, pentru a face daruri din ceea ce aveți și din ceea ce vă dă Dumnezeu.”

„Eu ofer oamenilor un vas cu care să poată scoate haruri din fântâna îndurării: acest vas este imaginea aceasta cu titlul: Isuse, am încredere în Tine! Această imagine să amintească bietei omeniri necontenit de nesfârșita îndurare a lui Dumnezeu. Căci omenirea nu va găsi nici liniște, nici pace pâna nu se va adresa plină de încredere lui Dumnezeu. Spune omenirii încolțite să se refugieze la pieptul Meu plin de Milă, iar Eu îi voi dărui pacea.” „Nu în frumusețea culorilor sau a tușelor de pensulă stă grandoarea acestei imagini, ci în îndurarea Mea.” „Privirea Mea din această imagine este aceeași cu cea pe care o aveam pe Cruce.”

„Fiica Mea preaiubită, doresc să fii preocupată de o răspândire foarte largă a imaginii Mele. Eu vreau să intru în fiecare familie și să convertesc inimile celor mai împietriți. Du-mă în spitale și cămine de bătrâni, în școli și orfelinate. Vorbește tuturor despre iubirea Mea îndurătoare și nemăsurată.” „Te voi ajuta să găsești noi apostoli. Ei vor fi noii Mei aleși, preaiubiții inimii Mele, în care vor avea un loc aparte. Voi binecuvânta familiile lor, voi conduce în locul lor afacerile lor, voi realiza tot ce am spus în Evanghelie: Aceluia care caută mai întâi Împărăția și neprihănirea sa, tot restul i se va da pe deasupra. Iar acum Eu îți spun: Aceluia care va răspândi încrederea și iubirea pentru îndurarea Mea, îi voi da însutit - aici, în viața aceasta, și în cealaltă.”

„Deci cine își ia îndatorirea de a răspândi această devoțiune către Mine, să spună următoarea rugăciune de consacrare: Preabune Isuse, a cărui nemărginită iubire a creat și a răscumpărat lumea, și vrea să o salveze, primește-mă în rândul acelora care vor să ajute ca triumful împărăției Tale de iubire să se răspândească în lume. Pentru aceasta eu mă ofer cu totul și cu totul Ție și prin aceasta mă pun în slujba Ta. Voi răspândi imaginea divinului Tău chip și Te voi ruga să înnoiești în toate sufletele trăsăturile sale sfinte. O bune Isuse, fă minuni de convertire și cheamă apostoli ai erei noi, noii apostoli, pentru această mare misiune! Revarsă asupra întregii lumi torentele iubirii Tale îndurătoare care, îngropând și distrugând răul, să reînnoiască lumea. Fă ca familiile, umplute de iubirea Ta îndurătoare, să răspândească Evanghelia vie, asemenea razelor strălucitoare ale soarelui.”

Sf. Papă Ioan Paul al II-lea a încurajat răspândirea devoțiunii Divinei Îndurări

SĂRBĂTOAREA ÎNDURĂRII - DUMINICA DIVINEI ÎNDURĂRI (Duminica Albă, prima duminică după Paști)

„Sufletele pier cu tot Martiriul Meu amar. Le dau acum ultima salvare, aceasta este Sărbătoarea Îndurării Mele. Dacă nu vor adora îndurarea Mea vor pieri pentru totdeauna.” „Niciun suflet nu va găsi iertare până când nu se adresează cu încredere îndurării Mele și de aceea în prima duminică după Paști va fi instaurată ziua Sfintei Îndurări, iar preoții vor vorbi sufletelor despre îndurarea Mea cea fără margini.” „Doresc să existe ziua sfântă a Îndurării. Vreau ca această icoană pe care o vei picta cu pensula să fie sfințită cu ceremonie în prima duminică după Paști. Ea se va numi Duminica Divinei Îndurări.”

„Această sărbătoare va deveni o alinare pentru întreaga lume.” „Cunoașterea acestui fapt trebuie să-i îndemne pe toți la recunoștință, la iubire, la generozitate, la încredere. Frica de pedeapsă nu este iubire. Iubirea te face capabil de eroism, ea dă aripi pe calea binelui, ea este sfințenie.” „Fiica Mea, vorbește întregii lumi despre îndurarea Mea de nepătruns. Eu doresc ca sărbătoarea Divinei Îndurări să devină refugiul tuturor păcătoșilor, tuturor sufletelor. În această zi voi revărsa plinătatea îndurării Mele. Voi revărsa o întreagă mare de haruri asupra sufletelor care se apropie de acest izvor. Cel care se spovedește și se împărtășește în această zi, obține iertarea deplină a păcatelor lui și a pedepselor meritate.”

ROZARIUL DIVINEI ÎNDURĂRI

„Sufletele care se vor ruga acest rozariu vor fi ocrotite toată viața de îndurarea Mea, și mai cu seamă în ceasul morții lor.” „Dacă se roagă acest rozariu la căpătâiul unui muribund, mânia lui Dumnezeu se liniștește, iar îndurarea Lui îmbrățișează sufletul, de dragul amarnicei suferințe a Fiului lui Dumnezeu.” „Preoții să recomande acest rozariu păcătoșilor, ca pe ultimul colac de salvare. Dacă îl vor spune, se vor pocăi și cei mai împietriți păcătoși.” „Prin recitarea acestei coronițe apropii lumea de Mine.” „Prin recitarea acestei coronițe Îmi place să dăruiesc tot ce voi fi rugat”, „dacă aceasta... va fi conform voinței Mele.”

Rozariul Divinei Milostiviri se spune cu șiragul de mărgele obișnuit al Rozariului Sf. Fecioare Maria.

Început:  Crezul, Tatăl Nostru, 3 Bucură-te Marie
În loc de Tatăl Nostru:  „Părinte Veșnic, îți oferim Trupul și Sângele, Sufletul și Dumnezeirea Fiului Tău preaiubit, Domnul nostru Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor noastre și ale întregii lumi.”
În loc de Bucură-te Marie:  „Prin Patimile Sale îndurerate, ai milă de noi și de întreaga lume.”
Încheiere:  de 3 ori „Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, ai milă de noi și de întreaga lume!”

„Înainte de a veni ca Judecător Drept, voi veni mai întâi ca Rege al Îndurării. Cine respinge îndurarea Mea, se osândește singur!” „Cine nu vrea să intre prin ușa îndurării Mele, trebuie să treacă prin ușa dreptății Mele.” „Acelora care se încred în îndurarea Mea le voi împărți haruri de neconceput.”

ORA MARII ÎNDURĂRI (ora trei după-amiază)

Am văzut o lumină mare, în centrul căreia era Dumnezeu. Între această lumină și Pământ l-am văzut pe Isus răstignit pe cruce, în așa fel încât dorind să privească spre Pământ, Dumnezeu trebuia s-o facă prin rănile Domnului nostru. Isus mi-a spus:
„La ora trei după-amiază imploră îndurarea Mea, în special pentru păcătoși și, măcar pentru o clipă, lasă-te absorbită de pătimirea Mea, mai ales de sentimentul de părăsire pe care l-am trăit în momentul agoniei Mele. Acesta este momentul Marii Îndurări față de lume... când Harul s-a pogorât asupra oamenilor, iar Îndurarea a triumfat asupra Dreptății. În această oră, tot ceea ce vei cere pentru tine și pentru ceilalți îți va fi acordat pentru meritele pătimirii Mele.”

„De câte ori auzi ceasul că bate ora trei, cufundă-te toată în îndurarea Mea, adorând-o și slăvind-o; invocă puterea ei pentru toată omenirea.” „Străduiește-te în acel ceas să celebrezi Calea Crucii, dacă obligațiile pe care le ai îți permit, iar dacă nu se poate, cel puțin oprește-te o clipă în capelă și slăvește inima Mea care este plină de îndurare în Sfântul Sacrament; iar dacă nu poți merge la capelă cufundă-te în rugăciune acolo unde te afli măcar pentru o clipă.”

Sfânta Faustina ne recomandă ca la ora trei după-amiază să spunem această scurtă invocație:
„O, sânge și apă care ai țâșnit din inima lui Isus ca un izvor de îndurare pentru noi, mă încred în tine.”

„Atunci când dreptatea Mea se va anunța printr-un tunet îngrozitor, când pe pământ se va auzi îngrozitorul strigăt al nenorociților păcătoși încăpățânați, atunci voi, micile Mele mirese, să spuneți următoarea rugăciune: Eu port pe Dumnezeu tot timpul în inima mea și am inima Dumnezeului meu pretutindeni.” „În timpul acelor vremuri îngrozitoare spuneți următoarea rugăciune, ca ocrotire deosebită: Te salut și te îmbrățișez, Cruce vrednică de adorație a Mântuitorului meu. Ocrotește-ne! Salvează-ne! Isus doar te-a iubit atât de mult! După exemplul Său, te iubesc și eu. Imaginea ta sfântă îmi alină groaza și simt din ce în ce mai multă pace și încredere.”

„Veniți la Mine cât mai des, spunând: Isuse Îndurător, avem încredere în Tine, ai milă de noi și de întreaga lume!


Puteți descărca de pe site pentru tipărire următoarele:


Fra Angelico - Străpungerea cu lancea a coastei lui Cristos (frescă, mănăstirea San Marco - Florența, 1450)

E timpul milostivirii, să ne lăsăm împăcați cu Dumnezeu

Cuvintele lui Isus, pe care le citim în Evanghelie, conțin toate un mesaj fundamental al predicării Sale: vestea cea bună că timpul așteptării s-a împlinit și că împărăția cerului este aproape. Atât de aproape încât noi nici nu mai trebuie să obosim căutând, nici să mai batem pe la porți necunoscute, pentru că El este cel care bate acum la ușa inimii noastre. Trebuie doar să-l ascultăm și să-i deschidem sufletul nostru cu încredere, rugându-l să intre... Iar El va face restul, pasul cel mare peste prăpastia mizeriei noastre, întocmai după cum a promis în revelațiile făcute Sf. Faustina Kowalska, conținute în micul ei jurnal „Milostivirea lui Dumnezeu în sufletul meu”. Să ascultăm, așadar, cuvintele lui Isus:

„Sunt numai iubire și milostivire.” „Tot ce există e conținut în străfundurile milostivirii Mele, mai adânc decât copilul în sânul mamei sale.” „Milostivirea mea e atât de mare încât toată veșnicia, niciun duh, nici omenesc, nici îngeresc, nu o va putea pătrunde cu totul. Tot ce există a ieșit din adâncurile milostivirii Mele. Fiecare suflet în legatură cu Mine va medita la iubirea Mea și la milostivirea Mea întreaga veșnicie.” „Am deschis Inima Mea ca izvor viu de milostivire, pentru ca toate sufletele să scoată din el viață, pentru ca ele să se apropie de acest ocean de milostivire cu foarte mare încredere. Păcătoșii vor obține îndreptățire iar drepții vor fi întăriți în bine.”

„Milostivirea Mea lucrează în toate sufletele care îi deschid ușa; păcătosul, la fel ca și cel drept au nevoie de milostivirea Mea. Convertirea, ca și statornicia, este un har al milostivirii Mele.” „Din Inima Mea se revarsă o mare milostivire pentru suflete și în special pentru sărmanii păcătoși. Dacă ele ar putea să înțeleagă că Eu sunt pentru ele cel mai bun Tată, că pentru ele a țâșnit sângele și apa din Inima Mea ca dintr-un izvor năvalnic de milostivire. Pentru ele Eu rămân în tabernacol. Ca Rege al Milostivirii, Eu doresc să copleșesc sufletele cu haruri, dar ele nu vor să le accepte. [...] Inima Mea e copleșită numai cu nerecunoștință, cu uitare din partea sufletelor care trăiesc în lume; ele au timp pentru toate, dar nu au timp pentru a veni spre Mine, și nici pentru a căuta haruri.”

„Spune sufletelor unde trebuie să caute alinarea, și anume la tribunalul milostivirii; acolo au loc cele mai mari miracole, care se repetă fără încetare. Însă pentru a obține acest miracol nu este nevoie să facă pelerinaje îndepărtate, nici să se supună unor ceremoniale exterioare, ci ajunge să se arunce cu credință la picioarele celui care îmi ține locul, să-i mărturisească lui mizeria, iar miracolul milostivirii lui Dumnezeu se va manifesta în toată plenitudinea sa. Chiar dacă un suflet ar fi în descompunere ca un cadavru, și chiar dacă, omenește vorbind, n-ar exista întoarcere la viață, și totul ar părea pierdut - nu este așa la Dumnezeu, atunci miracolul milostivirii lui Dumnezeu va reda acestui suflet viața, în toată plenitudinea sa. O, sărmanilor, care nu profitați acum de acest miracol al milostivirii lui Dumnezeu; în zadar veți implora [atunci], va fi deja prea târziu.”

„Cât de mult doresc mântuirea sufletelor. [...] Doresc să răspândesc viața Mea dumnezeiască în sufletele omenești și să le sfințesc, numai ele să vrea să accepte harul Meu. Cei mai mari păcătoși ar ajunge la o mare sfințenie dacă numai s-ar încrede în milostivirea Mea. Străfundurile Mele se revarsă de milostivire și ea este răspândită asupra a tot ceea ce am creat. Este desfătarea Mea să acționez în sufletul omenesc, să-l copleșesc cu milostivirea Mea și să-l îndreptățesc. Împărăția mea pe acest pământ este viața Mea în sufletul omenesc.” „Izvorul milostivirii Mele a fost larg deschis de lance pe cruce pentru toate sufletele - n-am exclus pe nimeni.” „Cei mai mari păcătoși să-și pună nădejdea în milostivirea Mea. [...] Îmi aduc bucurie sufletele care se adresează milostivirii Mele. Unor astfel de suflete, Eu le acord haruri cu mult peste dorințele lor. Nu pot pedepsi nici pe cel mai mare păcătos dacă el invocă mila Mea, ci îl îndreptățesc în milostivirea Mea de nepătruns și de neconceput. Scrie: Înainte de a veni ca Judecător drept, Eu deschid mai întâi larg ușa milostivirii Mele. Cine nu vrea să intre pe ușa milostivirii Mele, trebuie să intre pe ușa dreptății Mele.” „Oh, dacă păcătoșii ar cunoaște milostivirea Mea, n-ar pieri atât de mulți. Pierderea fiecărui suflet mă cufundă într-o tristețe de moarte. Tu mă mângâi întotdeauna când te rogi pentru păcătoși. Rugăciunea care îmi este cea mai plăcută este rugăciunea pentru convertirea sufletelor păcătoase; să știi [...] că această rugăciune este întotdeauna îndeplinită.”

„Eu sunt Întreit Sfânt și mă dezgustă și cel mai mic păcat. Nu pot iubi un suflet murdărit de păcat, dar când se căiește, generozitatea Mea față de el nu are limite. Milostivirea Mea îl învăluie și îl îndreptățește. Îi urmăresc cu milostivirea Mea pe păcătoși pe toate drumurile lor, iar inima Mea se bucură atunci când ei se întorc la Mine. Uit amărăciunile cu care Mi-au adăpat inima și Mă bucur de întoarcerea lor. Spune păcătoșilor că nici unul nu va scăpa de mâna Mea. Dacă fug de inima Mea milostivă, vor cădea în mâinile dreptății Mele. Spune păcătoșilor că îi aștept mereu, ascult cu atenție bătăile inimii lor când ea bate pentru Mine. Spune-le că le vorbesc prin mustrările conștiinței, prin nereușite și suferințe, prin furtuni și fulger, le vorbesc prin glasul Bisericii, iar dacă ei zădărnicesc toate harurile Mele, încep să Mă mânii pe ei, îi las în plata lor și le dau ce-și doresc.”

„Când te apropii de Sfânta Spovadă, de acest izvor al milostivirii Mele, sângele și apa care au ieșit din inima Mea se revarsă asupra sufletului tău și îl înnobilează. De fiecare dată când te spovedești, cufundă-te cu totul în milostivirea Mea, cu mare încredere, ca să pot revărsa în sufletul tău dărnicia harului Meu. Când mergi să te spovedești, să știi că Eu Însumi te aștept în confesional, mă ascund doar în spatele preotului, dar numai Eu acționez în suflet. Aici mizeria sufletului Îl întâlnește pe Dumnezeul milostivirii. [...] Din acest izvor de milostivire, sufletele să scoată haruri numai cu vasul încrederii. Dacă încrederea lor va fi mare, dărnicia Mea nu va avea limite. Torentele harului Meu inundă sufletele smerite. Orgolioșii sunt mereu în mizerie și sărăcie căci harul Meu se întoarce de la ei pentru a merge spre sufletele smerite.”

„Așa cum te pregătești în prezența Mea, tot la fel Mie mi te spovedești; preotul îmi este doar un paravan. Nu analiza niciodată cine este preotul în spatele căruia Mă ascund, deschide-ți sufletul în spovadă așa cum ai face-o în fața Mea, iar Eu îți voi copleși sufletul cu lumina Mea.”

„Doresc să Mă unesc cu sufletele omenești, desfătarea Mea este să mă unesc cu sufletele. [...] Atunci cînd vin în Sfânta Împărtășanie până la inima oamenilor, am mâinile pline de tot felul de haruri și doresc să le dau sufletelor, dar sufletele nici măcar nu-Mi dau atenție, ele Mă lasă singur și se ocupă de altceva. Oh, cât de mult mă întristează că sufletele n-au înțeles Iubirea. Se poartă față de Mine ca față de un lucru mort.” „Ah, cât mă doare că sufletele se unesc atât de puțin cu Mine în Sfânta Împărtășanie. Eu aștept sufletele, dar ele sunt indiferente față de Mine. Eu le iubesc cu atâta tandrețe și sinceritate, iar ele nu se încred în Mine. Vreau să le copleșesc cu haruri - ele nu vor să le primească. Mă tratează ca pe ceva mort și totuși Eu am inima plină de iubire și de milostivire. Ca să cunoști măcar puțin suferința Mea, imaginează-ți cea mai duioasă dintre mame care îi iubește mult pe copiii săi, dar acești copii disprețuiesc iubirea mamei lor. Meditează la suferința ei, nimeni n-o poate alina. Este doar o palidă imagine și o vagă asemănare cu iubirea Mea.” „Deși în aparență nu este în mine [Euharistie] nicio urmă de viață, totuși ea există pe deplin și fiecare ostie o conține. Dar ca să pot lucra în suflet, sufletul trebuie să aibă credință.” „Această viață veșnică trebuie să înceapă deja de pe acest pământ prin Sfânta Împărtășanie. Fiecare Sfântă Împartășanie te va face mai capabilă de comuniunea cu Dumnezeu pentru toată veșnicia.”


Isus Îndurător (icoană în stil bizantin)

Rugăciune la Isus Milostivul

O Isuse, Prietenul inimii mele !

Tu ești unicul meu refugiu și singura mea odihnă.

Tu ești salvarea mea în furtunile vieții, seninătatea mea în frământările lumii.

Tu ești pentru mine pace în ispite, ajutor în ceasurile de disperare și victorie în luptele pe care le susțin pentru a conduce suflete în Împărăția Ta.

Numai Tu singur poți înțelege un suflet care suferă și rămâne mut, pentru că Tu cunoști păcatele și slăbiciunile noastre așa de bine, încât, fără încetare, ne ierți, ne susții și faci în așa fel încât să învățăm a Te iubi din ce în ce mai mult !

Isuse, mă încred în tine. Amin.

Rugăciunea a fost preluată de pe blogul  Reflecții Creștine  al părintelui Eugen Blăjuț jr. (OFM Conv).

Istoric Parohie Biserica parohială Preoți Sfânta Liturghie Administrare sacramente Cateheze Ore de religie Vizite pastorale Servicii sociale Terțiari franciscani Însoțitori în misiune FCJ Tineri și copii Corul bisericesc Îndurarea Divină Regina Cerului Viață de credință Carisma franciscană Carisma ignațiană Reflecții, cugetări Colecția de articole Evenimente Album foto Album video Filiala Foltești
CatolicaGalațicatolicagalati@gmail.com Data:01.01.2015 Număr accesări:0000001