Prezentare
Contact

Îndurarea Divină

Isus Îndurător

Mesajul lui Isus Îndurător către Sf. Faustina Kowalska

Ultima speranţă de salvare a lumii este titlul unui articol din primul numar al revistei poloneze „Iubiţi-vă!”. Acesta subliniază cât se poate de sugestiv semnificaţia mesajului pe care Domnul nostru Isus Cristos l-a încredinţat unei sfinte călugăriţe din secolul trecut, dar adresat întregii omeniri. Cunoaşterea acestuia, chiar şi în mod sumar, este prilej de reînnoire sufletească, de remodelare interioară a raporturilor personale cu Dumnezeu şi oferă o perspectivă plină de speranţă omului modern, confruntat din plin cu răutatea păcatului.

Pentru a face mai bine cunoscută lumii iubirea îndurătoare a lui Dumnezeu, Isus a ales o tânară cu numele Helena Kowalska. Ea s-a născut în anul 1905 într-un sat din centrul Poloniei, fiind al treilea din cei zece copii ai unei familii de ţărani săraci şi evlavioşi. Helena s-a remarcat înca din copilărie prin hărnicie, dragoste de rugăciune, sensibilitate faţă de nevoile oamenilor şi a simţit de timpuriu chemarea la viaţa monahală. A fost însă nevoită ca la şaisprezece ani să întrerupă şcoala, să parăsească casa părintească şi să intre ca slujnică într-o altă localitate pentru a se întreţine şi a-şi ajuta familia. Încercărilor ei de a-şi potoli aspiraţiile sufletului, Isus cel suferind i-a răspuns într-o apariţie printr-o chemare clară, care a determinat-o să caute o mănăstire care să o primească. În anul 1925 a devenit călugăriţă în cadrul Congregaţiei Surorilor Fecioarei Maria a Îndurării din Varşovia, ocazie cu care a primit numele de Sora Maria Faustina (numele Faustina însemnă „binecuvântată, favorizată”).

Următorii treisprezece ani a slujit în diferite case ale ordinului, împlinind cu râvnă şi seninătate îndatoririle călugăreşti, dar având în acelaşi timp o experienţă mistică extraordinar de bogată şi de profundă, pe măsură planurilor divine ale lui Isus, care solicitau colaborarea ei totală în iubire. Revelaţiile şi harurile primite, precum şi multe dintre frământările ei sufleteşti au fost consemnate de sora Faustina într-un Jurnal, care a putut fi cunoscut după moartea ei, survenită în anul 1938, la numai treizeci şi trei de ani. Sfânta călugăriţă Faustina, apostolul Îndurării Domnului, a fost una dintre cele mai mari ascete mistice ale Bisericii, iar acest lucru a primit confirmarea solemnă prin canonizarea ei în anul 2000 de către Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea.

Sensul vieţii Sf. Faustina a fost acela de a propovădui adevărurile din Sfânta Scriptură despre iubirea milostivă a lui Dumnezeu, de a implora Îndurarea Domnului asupra întregii lumi (pentru aceasta Isus i-a indicat cateva forme noi de cult: icoana Îndurării Divine, sărbătoarea Îndurării Divine, coroniţa Îndurării Divine, rugăciunea la Ora Îndurării) şi de a încuraja un apostolat al Îndurării Divine, mergând pe o cale de încredere totală în Dumnezeu, de împlinire a voinţei Sale şi de practicare a milostivirii faţă de aproapele.

Misiunea pe care Domnul Isus i-a încredinţat-o Sf. Faustina este un Apel al Îndurării Divine adresat întregii omeniri:
„Te trimit pe tine către întreaga omenire cu îndurarea Mea. Nu vreau să pedepsesc omenirea îndurerată, ci doresc să o vindec strângând-o la inima Mea”. „Eşti secretara îndurării Mele; te-am ales pentru această slujbă aici şi în viaţa de apoi”, „pentru a face sufletele să cunoască marea Mea îndurare, pe care o am pentru ele, şi a le îndemna la încredere în infinita Mea îndurare.” „Nu doresc să pedepsesc omenirea îndurerată ci doresc să o vindec.”

ISUSE ÎNDURĂTOR, credem în Tine şi avem încredere în Tine. Ajută neputinţei şi slăbiciunii noastre! Fă ca prin noi, toţi oamenii să înveţe să Te cunoască şi să Te iubească, şi ca noi, încrezându-ne în nemărginirea iubirii Tale, să luptăm împotriva răului din noi şi din lume, spre slava Ta şi mântuirea noastră. Amin!

Cuvintele lui ISUS ÎNDURĂTOR către Sora Faustina Kowalska (extrase din Jurnal)

„Fiica mea preaiubită, Eu doresc să fac cunoscute oamenilor din ce în ce mai mult îndurarea, răbdarea şi bunătatea Mea nemărginite.” „Vorbeşte lumii despre Îndurarea Mea, pentru ca toţi să-şi dea seama că ea este nemărginită. Vesteşte-le că Eu singur sunt Iubirea şi Mila. Aceasta este chemarea mea pentru zilele din urmă. Apoi va veni ziua judecăţii.” „Eu iert, Eu uit, Eu iubesc şi Eu doresc ca toţi oamenii să Mă iubească şi să Mă arate tuturor aşa cum sunt Eu: Dumnezeul bunătăţii şi al îndurării nesfârşite.”

„Ca cea mai duioasă dintre mame, care se apleacă asupra copilului ei bolnav şi i se dăruieşte în mii de feluri pentru a-l ajuta, Dumnezeu, care este numai îndurare şi iubire, are pentru omul pe care l-a creat după chipul şi asemănarea Sa, o nemărginită milă. Această milă a lui Dumnezeu şi a Mea o regăseşti oglindită în parabola Bunului Samaritean, a fiului risipitor şi a Bunului Păstor. Prin acestea tu poţi să înţelegi câte ceva din imensa iubire pe care Dumnezeu o poartă oamenilor, oricât de răi ar fi ei şi poţi vedea cum pornesc Eu în căutarea lor, plin de dragoste, dragoste care nu are asemănare pe pamânt. DUMNEZEU IARTĂ TOT, SUPORTĂ TOT, ÎNDREAPTĂ TOT. El cere numai ca după ce aţi mers pe un drum greşit (şi cine este acela care nu a fost niciodată pe un drum greşit?), voi să mergeţi la El cu o inimă care se căieşte, pentru a-i cere să vă ierte. Nu există păcat, oricât de mare ar fi el, pe care Eu să nu pot, sau să nu vreau să-l iert.”

„Cu cât este un păcat mai mare, cu atât mai mare este dreptul la îndurarea Mea. Cheamă toate sufletele la profunzimea de nepătruns a îndurării Mele, căci Îmi este dor să îi salvez pe toţi.” „Nimeni să nu se teamă să vină la Mine, chiar dacă păcatele sale ar fi cele mai condamnabile.” „După exemplul Meu, şi voi trebuie să fiţi îndurători şi buni. Nu fiţi judecători severi unii pentru ceilalţi, fiţi plini de compătimire, de înţelegere şi de acea iubire care vă face pe toţi fraţi, învăţaţi să vă educaţi unul pe altul prin bunul exemplu.”

Sf. Faustina, apostolul Divinei Îndurări

„Pictează o imagine a Mea, aşa cum mă vezi, şi scrie dedesubt: Isuse, am încredere în Tine! Eu doresc ca această imagine să fie adorată, mai întâi în capela voastră, apoi în întreaga lume. Acelora care vor cinsti această imagine le făgăduiesc că nu vor pieri. Eu le promit izbândă asupra duşmanilor, în viaţa aceasta şi mai ales în ceasul morţii. Eu Însumi îi voi apăra, ca pe propria Mea onoare.” „Razele care izvorăsc din inima Mea sunt simbolul îndurării Mele şi semnifică preţiosul sânge şi apa care au curs din Inima Mea în ziua jertfei Mele de pe Cruce. Raza cea albă semnifică apa din coasta Mea, care curăţeşte sufletele, raza cea roşie - sângele Meu, care dă viaţă sufletelor. Aceste două şuvoaie au ţâşnit din adâncurile îndurării Mele atunci când inima Mea a fost străpunsă de lance. Ele acoperă ocrotitor sufletele pe care Tatăl Meu, mâniat, vrea să le pedepsească. Ferice de acele suflete care trăiesc în umbra acestor raze! Mâna Divinei Dreptăţi le va cruţa. PROMIT că sufletul care va cinsti această imagine nu va pieri. Voi cruţa şi voi ocroti casele, chiar şi oraşele în care această imagine va fi cinstită.”

„Oricine a păstrat în casa sa cu evlavie şi cu dragoste imaginea Mea Divină, va fi cruţat de pedeapsa judecăţii, căci aşa cum vechii evrei au însemnat casele lor cu crucea din sângele mielului pascal, fiind astfel cruţaţi de îngerul distrugător, tot aşa va fi în momentele tragice ale pedepsei pentru aceia care Mă vor fi cinstit prin expunerea imaginii Mele.” „Prin lovitura de lance de pe cruce, izvorul îndurării a fost deschis pentru toate sufletele. Eu nu exclud pe nimeni. Ferice de sufletele care trăiesc în umbra acestor raze.” „Să daţi imaginea Mea tuturor, cunoscuţi şi necunoscuţi, însoţind gestul vostru cu o rugăciune tainică, cu un cuvânt prietenos şi cu o dorinţă a inimii voastre. Această imagine vă va aduce vouă, celor care o răspândiţi, binefaceri spirituale, iar în cei care Mă primesc cu dragoste şi recunoştinţă, ea va produce schimbări imediate şi surprinzătoare.”

„Voi binecuvânta familiile în care va fi expusă imaginea Sfintei Mele Feţe. Pe păcătoşii care locuiesc acolo îi voi converti, pe cei buni îi voi ajuta să se desăvârşească, iar pe cei indiferenţi (căldicei) să devină din nou mai zeloşi. Voi binecuvânta interesele lor. Mă voi îngriji de interesele lor spirituale şi materiale.” „Este un mare dar şi un mare mijloc de mântuire pe care doresc să-l dăruiesc omenirii. Inima Mea este străpunsă şi rănită din pricina nenumăratelor păcate care se fac şi de mulţimea sufletelor care se pierd. Acum am găsit acest nou mijloc şi vă implor ajutorul, aşa cum imploră cerşetorul milostenia. Vreţi să mă ajutaţi? Vă binecuvântez de pe acum şi vă promit să-Mi împlinesc făgăduinţele.”

„Iubiţi pe toată lumea, pe cei buni şi pe cei răi, pe cei care vă fac bine şi pe cei care vă fac rău, pe cei pe care îi simpatizaţi şi pe cei care vă sunt duşmani; iubiţi sufletul fiecăruia, ajutaţi prin mijloacele materiale pe care Domnul le pune la dispoziţia voastră - nimeni nu este atât de sărac încât să nu aibă nimic de dat. Amintiţi-vă de aceasta. Iubiţi, ştiind de asemenea să acceptaţi şi să cereţi celor care ar fi fericiţi să vă dea. Nimeni nu este atât de bogat încât să nu aibă nevoie de nimeni. Viaţa creştinului trebuie să fie un continuu schimb, sub privirea Mea. Faceţi-vă cu toţii săraci, din iubire pentru Dumnezeu; fiţi cu toţii bogaţi, pentru a face daruri din ceea ce aveţi şi din ceea ce vă dă Dumnezeu.”

„Eu ofer oamenilor un vas cu care să poată scoate haruri din fântâna îndurării: acest vas este imaginea aceasta cu titlul: Isuse, am încredere în Tine! Această imagine să amintească bietei omeniri necontenit de nesfârşita îndurare a lui Dumnezeu. Căci omenirea nu va găsi nici linişte, nici pace pâna nu se va adresa plină de încredere lui Dumnezeu. Spune omenirii încolţite să se refugieze la pieptul Meu plin de Milă, iar Eu îi voi dărui pacea.” „Nu în frumuseţea culorilor sau a tuşelor de pensulă stă grandoarea acestei imagini, ci în îndurarea Mea.” „Privirea Mea din această imagine este aceeaşi cu cea pe care o aveam pe Cruce.”

„Fiica Mea preaiubită, doresc să fii preocupată de o răspândire foarte largă a imaginii Mele. Eu vreau să intru în fiecare familie şi să convertesc inimile celor mai împietriţi. Du-mă în spitale şi cămine de bătrâni, în şcoli şi orfelinate. Vorbeşte tuturor despre iubirea Mea îndurătoare şi nemăsurată.” „Te voi ajuta să găseşti noi apostoli. Ei vor fi noii Mei aleşi, preaiubiţii inimii Mele, în care vor avea un loc aparte. Voi binecuvânta familiile lor, voi conduce în locul lor afacerile lor, voi realiza tot ce am spus în Evanghelie: Aceluia care caută mai întâi Împărăţia şi neprihănirea sa, tot restul i se va da pe deasupra. Iar acum Eu îţi spun: Aceluia care va răspândi încrederea şi iubirea pentru îndurarea Mea, îi voi da însutit - aici, în viaţa aceasta, şi în cealaltă.”

„Deci cine îşi ia îndatorirea de a răspândi această devoţiune către Mine, să spună următoarea rugăciune de consacrare: Preabune Isuse, a cărui nemărginită iubire a creat şi a răscumpărat lumea, şi vrea să o salveze, primeşte-mă în rândul acelora care vor să ajute ca triumful împărăţiei Tale de iubire să se răspândească în lume. Pentru aceasta eu mă ofer cu totul şi cu totul Ţie şi prin aceasta mă pun în slujba Ta. Voi răspândi imaginea divinului Tău chip şi Te voi ruga să înnoieşti în toate sufletele trăsăturile sale sfinte. O bune Isuse, fă minuni de convertire şi cheamă apostoli ai erei noi, noii apostoli, pentru această mare misiune! Revarsă asupra întregii lumi torentele iubirii Tale îndurătoare care, îngropând şi distrugând răul, să reînnoiască lumea. Fă ca familiile, umplute de iubirea Ta îndurătoare, să răspândească Evanghelia vie, asemenea razelor strălucitoare ale soarelui.”

Sf. Papă Ioan Paul al II-lea a încurajat răspândirea devoțiunii Divinei Îndurări

SĂRBĂTOAREA ÎNDURĂRII - DUMINICA DIVINEI ÎNDURĂRI (Duminica Albă, prima duminică după Paşti)

„Sufletele pier cu tot Martiriul Meu amar. Le dau acum ultima salvare, aceasta este Sărbătoarea Îndurării Mele. Dacă nu vor adora îndurarea Mea vor pieri pentru totdeauna.” „Niciun suflet nu va găsi iertare până când nu se adresează cu încredere îndurării Mele şi de aceea în prima duminică după Paşti va fi instaurată ziua Sfintei Îndurări, iar preoţii vor vorbi sufletelor despre îndurarea Mea cea fără margini.” „Doresc să existe ziua sfântă a Îndurării. Vreau ca această icoană pe care o vei picta cu pensula să fie sfinţită cu ceremonie în prima duminică după Paşti. Ea se va numi Duminica Divinei Îndurări.”

„Această sărbătoare va deveni o alinare pentru întreaga lume.” „Cunoaşterea acestui fapt trebuie să-i îndemne pe toţi la recunoştinţă, la iubire, la generozitate, la încredere. Frica de pedeapsă nu este iubire. Iubirea te face capabil de eroism, ea dă aripi pe calea binelui, ea este sfinţenie.” „Fiica Mea, vorbeşte întregii lumi despre îndurarea Mea de nepătruns. Eu doresc ca sărbătoarea Divinei Îndurări să devină refugiul tuturor păcătoşilor, tuturor sufletelor. În această zi voi revărsa plinătatea îndurării Mele. Voi revărsa o întreagă mare de haruri asupra sufletelor care se apropie de acest izvor. Cel care se spovedeşte şi se împărtăşeşte în această zi, obţine iertarea deplină a păcatelor lui şi a pedepselor meritate.”

ROZARIUL DIVINEI ÎNDURĂRI

„Sufletele care se vor ruga acest rozariu vor fi ocrotite toată viaţa de îndurarea Mea, şi mai cu seamă în ceasul morţii lor.” „Dacă se roagă acest rozariu la căpătâiul unui muribund, mânia lui Dumnezeu se linişteşte, iar îndurarea Lui îmbrăţişează sufletul, de dragul amarnicei suferinţe a Fiului lui Dumnezeu.” „Preoţii să recomande acest rozariu păcătoşilor, ca pe ultimul colac de salvare. Dacă îl vor spune, se vor pocăi şi cei mai împietriţi păcătoşi.” „Prin recitarea acestei coroniţe apropii lumea de Mine.” „Prin recitarea acestei coroniţe Îmi place să dăruiesc tot ce voi fi rugat”, „dacă aceasta... va fi conform voinţei Mele.”

Rozariul Divinei Milostiviri se spune cu şiragul de mărgele obişnuit al Rozariului Sf. Fecioare Maria.

Început:  Crezul, Tatăl Nostru, 3 Bucură-te Marie
În loc de Tatăl Nostru:  „Părinte Veşnic, îţi oferim Trupul şi Sângele, Sufletul şi Dumnezeirea Fiului Tău preaiubit, Domnul nostru Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor noastre şi ale întregii lumi.”
În loc de Bucură-te Marie:  „Prin Patimile Sale îndurerate, ai milă de noi şi de întreaga lume.”
Încheiere:  de 3 ori „Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, ai milă de noi şi de întreaga lume!”

„Înainte de a veni ca Judecător Drept, voi veni mai întâi ca Rege al Îndurării. Cine respinge îndurarea Mea, se osândeşte singur!” „Cine nu vrea să intre prin uşa îndurării Mele, trebuie să treacă prin uşa dreptăţii Mele.” „Acelora care se încred în îndurarea Mea le voi împărţi haruri de neconceput.”

ORA MARII ÎNDURĂRI (ora trei după-amiază)

Am văzut o lumină mare, în centrul căreia era Dumnezeu. Între această lumină şi Pământ l-am văzut pe Isus răstignit pe cruce, în aşa fel încât dorind să privească spre Pământ, Dumnezeu trebuia s-o facă prin rănile Domnului nostru. Isus mi-a spus:
„La ora trei după-amiază imploră îndurarea Mea, în special pentru păcătoşi şi, măcar pentru o clipă, lasă-te absorbită de pătimirea Mea, mai ales de sentimentul de părăsire pe care l-am trăit în momentul agoniei Mele. Acesta este momentul Marii Îndurări faţă de lume... când Harul s-a pogorât asupra oamenilor, iar Îndurarea a triumfat asupra Dreptăţii. În această oră, tot ceea ce vei cere pentru tine şi pentru ceilalţi îţi va fi acordat pentru meritele pătimirii Mele.”

„De câte ori auzi ceasul că bate ora trei, cufundă-te toată în îndurarea Mea, adorând-o şi slăvind-o; invocă puterea ei pentru toată omenirea.” „Străduieşte-te în acel ceas să celebrezi Calea Crucii, dacă obligaţiile pe care le ai îţi permit, iar dacă nu se poate, cel puţin opreşte-te o clipă în capelă şi slăveşte inima Mea care este plină de îndurare în Sfântul Sacrament; iar dacă nu poţi merge la capelă cufundă-te în rugăciune acolo unde te afli măcar pentru o clipă.”

Sfânta Faustina ne recomandă ca la ora trei după-amiază să spunem această scurtă invocaţie:
„O, sânge şi apă care ai ţâşnit din inima lui Isus ca un izvor de îndurare pentru noi, mă încred în tine.”

„Atunci când dreptatea Mea se va anunţa printr-un tunet îngrozitor, când pe pământ se va auzi îngrozitorul strigăt al nenorociţilor păcătoşi încăpăţânaţi, atunci voi, micile Mele mirese, să spuneţi următoarea rugăciune: Eu port pe Dumnezeu tot timpul în inima mea şi am inima Dumnezeului meu pretutindeni.” „În timpul acelor vremuri îngrozitoare spuneţi următoarea rugăciune, ca ocrotire deosebită: Te salut şi te îmbrăţişez, Cruce vrednică de adoraţie a Mântuitorului meu. Ocroteşte-ne! Salvează-ne! Isus doar te-a iubit atât de mult! După exemplul Său, te iubesc şi eu. Imaginea ta sfântă îmi alină groaza şi simt din ce în ce mai multă pace şi încredere.”

„Veniţi la Mine cât mai des, spunând: Isuse Îndurător, avem încredere în Tine, ai milă de noi şi de întreaga lume!


Puteţi descărca de pe site pentru tipărire următoarele:

Istoric Parohie Preoţi Sfânta Liturghie Administrare sacramente Cateheze Ore de religie Vizite pastorale Terţiari franciscani Însoţitori în misiune FCJ Tineri şi copii Corul bisericesc Îndurarea Divină Regina Cerului Viaţă de credinţă Carisma franciscană Carisma ignaţiană Colecţia de articole Evenimente Album foto Album video Biserica parohială Filiala Folteşti
CatolicaGalaţicatolicagalati@gmail.com Data:01.01.2015 Număr accesări:0000001